Regulamin

Regulamin porządkowy DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia

§1

Postanowienia wstępne

Regulamin porządkowy DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia, określa organizację i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa oraz obowiązki Pacjentów przychodni, a także reguluje tryb składania skarg i wniosków przez Pacjentów przychodni.

§2

Organizacja i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

1. DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia świadczy w ramach poradni usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadzie pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne. Przychodnia uwzględnia zasady refundacji przez poszczególne zakłady ubezpieczeniowe na zasadach każdorazowo określonych dla danego Ubezpieczyciela i określonego Pacjenta.

2. Przyjęcie na leczenie do DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez Pacjenta i za jego pisemną zgodą.

3. Przyjęcie Pacjenta do przychodni wymaga prowadzenia jego dokumentacji medycznej, oraz dokumentacji statystycznej. Dokumentacja jest prowadzona również w systemie elektronicznym.

4. Każdemu Pacjentowi należy założyć kartę rejestracyjną.

5. Przy pierwszej wizycie należy przeprowadzić z Pacjentem WYWIAD LEKARSKI PODSTAWOWY (INTERNISTYCZNY), oraz WYWIAD STOMATOLOGICZNY. Wywiad wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w przychodni. W przypadku nie podania przez Pacjenta do wywiadu pełnych danych przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikające z takowego zatajenia.

6. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemna zgodę na zabiegi wykonywane w DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia (dotyczy zabiegów chirurgicznych, wszystkich innych zabiegów o charakterze inwazyjnym, oraz podania Pacjentowi środka znieczulającego).

7. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takich przypadkach uznaje się poddanie przez Pacjenta proponowanemu leczeniu.

8. Każda wizyta Pacjenta musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.

9. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia

przez lekarza podlega wpisowi do karty Pacjenta i powinna być przez niego potwierdzona.

10. Dokumentacja medyczna prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach normatywnych.

11. W przychodni utrwalany jest audiowizualnie przebieg każdej wizyty, na co pacjent wyraża zgodę.

12. Nagranie jak w pkt. 11 chronione jest na zasadzie danych osobowych i nie może być wykorzystywane bez zgody Pacjenta poza sytuacjami wynikającymi z ustaw.

§3

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

1. DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia świadczy usługi stacjonarne stomatologiczne w zakresie:

implantologii,

protetyki,

ortodoncji,

endodoncji,

pedodoncji,

anestezji,

periodontologii,

chirurgii,

diagnostyki rtg.

§4

Podstawowy zakres obowiązków personelu DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia:

1. Personel medyczny:

przeprowadzanie z Pacjentem wywiadu lekarskiego i wywiadu stomatologicznego (lekarz),

rzetelne oraz zgodne z najnowszą wiedzą medyczną udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie (lekarz),

przestrzeganie praw Pacjenta (lekarz, asystentka),

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (lekarz, asystentka),

rzetelne oraz systematyczne prowadzenie kompleksowej dokumentacji medycznej (lekarz),

zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (lekarz, asystentka),

nadzorowanie pracy asystentki (lekarz),

rozliczanie Pacjentów(lekarz),

zapewnienie Pacjentowi intymności podczas zabiegu,

sterylizacja narzędzi (asystentka),

utrzymywanie porządku i sterylności gabinetu (asystentka),

zaopatrywanie gabinetu w materiały stomatologiczne (asystentka),

dbanie o dobry wizerunek Kliniki, także w kontaktach zewnętrznych,

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż,

umawianie Pacjentów(asystentka),

archiwizacja dokumentów(asystentka),

przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.

§5

Prawa i obowiązki Pacjenta DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia

1. Każdy Pacjent przychodni ma prawo uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia pod względem stomatologicznym, proponowanym leczeniu oraz rokowaniu. Ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym najnowszym wymaganiom wiedzy medycznej udzielanych przez wyspecjalizowany i kompetentny personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2. Wyrażenia zgody, lub jej odmowy na świadczenie określonego zabiegu po uzyskaniu odpowiedniej informacji na temat świadczenia.

3. Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia, oraz uzyskania kopii dokumentacji medycznej osobiście, lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę.

4. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel przychodni 5.Otrzymywania informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego dziecka, planowanym leczeniu oraz proponowanych badaniach.

6. Możliwości rejestracji telefonicznej.

7. Decydowania jakim osobom lekarz prowadzący może udzielić informacji o stanie jego zdrowia.

8. Wskazania osoby lub instytucji, którą przychodnia obowiązana jest powiadomić o wystąpieniu stanu zdrowia zagrażającego jego życiu, lub w razie jego zgonu.

9. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy lub innego personelu medycznego przychodni. W przypadku nie przestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, w szczególności dotyczących postępowania przed i po zabiegowego Pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

10. Na terenie przychodni Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp oraz ppoż.

11. Zabrania się manipulowania przy urządzeniach i aparaturze będącej na wyposażeniu gabinetu.

12. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu przychodni.

13. Nie wolno zanieczyszczać oraz zaśmiecać terenu przychodni oraz terenu przyległego.

14. Na terenie przychodni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu.

15. W przypadku rejestracji Pacjenta na pierwszą lub kolejną wizytę może zostać pobrana od niego zaliczkowo należność za takową. Jeśli Pacjent nie stawi się na wizytę za którą uiszczona została należność bez uprzedniego zawiadomienia o tym Kliniki z min. 12 godzinnym terminem wyprzedzenia, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi jako ekwiwalent za utracony dochód przez DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia w czasie, gdy przychodnia pozostawała w gotowości świadczenia usługi medycznej danemu pacjentowi i nie mogła przyjąć innego pacjenta.

16. Należność o której mowa w pkt. 15 będzie naliczana również Pacjentom, którzy nie uiszczali należności przy ustalaniu terminu, a nie stawią się w dniu wyznaczonym do usługi medycznej, poprzez doliczenie jej do najbliższego rachunku.

17. W sprawach losowych jak w pkt. 15 i 16 o płatności bądź jej zaniechaniu decyduje DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia z Lekarzem prowadzącym.

18. W wypadku gdy z przyczyn zależnych od przychodni Pacjent nie zostanie przyjęty w dniu umówionej wizyty, przychodnia winna go o tym fakcie zawiadomić drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość tekstową „sms” nie później niż na 12 godzin przed planowaną wizytą. W wypadku nie dokonania zawiadomienia przychodnia odpowiada jedynie w granicach kosztów pobranych zaliczkowo zgodnie z pkt. 15.

19. W Wypadku opóźnienia w przyjęciu Pacjenta w dniu wizyty przychodnia nie ponosi za takowe jakiejkolwiek odpowiedzialności.

20. W odniesieniu do pkt. 18 w wypadku gdy przyczyny odwołania wizyty są niezależne od przychodni nie ponosi ona odpowiedzialności za odwołanie wizyty. W wypadku gdy możliwym jest wykonanie planowanego zabiegu przez innego lekarza zatrudnionego w przychodni za zgodą pacjenta, przychodnia obowiązana jest zapewnić wykonanie takowego w dniu wizyty.

§6

Skargi i wnioski

Pacjent, który uzna iż jego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w przychodni ma prawo do złożenia ustnej, lub pisemnej skargi do właściciela przychodni, lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

Odpowiedź na skargę pisemną udzielona zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.

§7

Postanowienia końcowe

Zmiany Regulaminu dokonuje DENTIS NZOZ Joanna Gronek-Ludynia

Zmiana taka wymaga formy pisemnej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.